سوابق
نوع فعالیت
محل همکاری
سمت
تاریخ شروع
تاریخ پایان
عنوان درس یا فعالیت
همکاری 
دفتر تبلیغات اسلامی - مرکز فرهنگ و معارف قرآن 
مدیر مرکز 
1386/07/02 
ادامه دارد 
اجرائی 
همکاری 
دفتر تبلیغات اسلامی  
مدیر گروه فرهنگ نامه های قرآنی 
1385/07/02 
1386/07/02 
علمی - پژوهشی؛ اجرائی 
همکاری 
دبیرخانه همایش های بین المللی قرآن و مسائل جامعه معاصر 
دبیر علمی 
1388/09/01 
ادامه دارد 
علمی - پژوهشی 
همکاری 
نوزدهمين نمايشگاه بين المللي قرآن كريم 
مدير بخش پژوهش 
 
 
اجرائي 
همکاری 
مجمع مشورتی شورای توسعه فرهنگ قرآنی 
عضو شورا 
 
 
علمی 
همکاری 
کمیسیون توسعه پژوهش و آموزش عالی قرآنی کشور 
عضو کمیسیون 
 
 
علمی 
همکاری 
دفتر تبلغات اسلامى 
پژوهشهای قرآنی و حدیث گروه فرهنگ نامه های قرآنى 
 
 
علمى 
همکاری 
سازمان تبلغات اسلامى 
مسئول سیستان بلوچستان 
 
 
اجرایى 
همکاری 
نهاد نمایندگی مقام معظم رهبرى 
مسئول نهاد 
 
 
اجرایى 
تدریس 
حوزه علمیه تربت حیدریه 
مدرس 
 
 
--- 
تدریس 
حوزه علمیه قم 
مدرس 
 
 
--- 
تدریس 
دانشگاه صنعت نفت 
مدرس 
 
 
--- 
تدریس 
حوزه علمیه مشهد 
مدرس 
 
 
-- 
تدریس 
دانشگاه مشهد 
مدرس 
 
 
--- 
تدریس 
مدرسه امام صادق حوزه زاهدان 
مدرس 
 
 
-- 
تدریس 
دانشگاه سیتان و بلوچستان 
مدرس 
 
 
--- 
همکاری 
سازمان تبلیغات اسلامی 
مسئول سیستان بلوچستان 
 
 
اجرائی 
همکاری 
نهاد نمایندگی مقام معظم رهبری 
مسئول نهاد 
 
 
اجرائی 
همکاری 
دفتر تبلیغات اسلامی 
محقق و هیات علمی 
 
ادامه دارد 
علمی،پژوهشی 
تدریس 
دانشگاه صنعت نفت 
مدرس 
 
 
تدريسى 
تدریس 
دانشگاه مشهد 
مدرس 
 
 
تدريسى 
تدریس 
مدرسه امام صادق حوزه زاهدان 
مدرس 
 
 
تدريسى 
تدریس 
دانشگاه سيتان و بلوچستان 
مدرس 
 
 
تدريسى 
همکاری 
کارگروه ستاد ارتقاء فرهنگ دینی در مناطق مشترک 
نماینده دفتر تبلیغات اسلامی 
 
 
اجرائی 
تدریس 
حوزه مشهد 
مدرس 
 
 
تدريسى 
تدریس 
حوزه علميه قم 
مدرس 
 
 
تدريسى 
تدریس 
حوزه علميه تربت حيدريه 
مدرس 
 
 
تدريسى