نشست قرآن پژوهی اجتهاد پیامبر از منظر قرآن برگزار شد
24 بازدید
مصاحبه کننده : نمايشگاه بين المللي قرآن كريم
نحوه تهیه : فردی
تاریخ نشر : Aug 27 2011 12:00AM
تعداد شرکت کننده : 0
آدرس اینترنتی