تفسير قرآن بر اساس نياز حال و عصر جديد ضروری است
46 بازدید
مصاحبه کننده : ايكنا
نحوه تهیه : فردی
تاریخ نشر : May 24 2010 12:00AM
تعداد شرکت کننده : 0
آدرس اینترنتی