فرهنگ جامع «وجوه و نظاير قرآن» از سوی مركز فرهنگ و معارف قرآن تدوين می‌شود
46 بازدید
مصاحبه کننده : ايكنا
نحوه تهیه : فردی
تاریخ نشر : Nov 8 2008 12:00AM
تعداد شرکت کننده : 0
آدرس اینترنتی