تلاوت روزانه قرآن از نظر بعضي از فقها «واجب» است
44 بازدید
مصاحبه کننده : فارس
نحوه تهیه : فردی
تاریخ نشر : May 12 2010 12:00AM
تعداد شرکت کننده : 0
آدرس اینترنتی