پیامبر بنابر اعتقاد شیعه اجتهاد نمی کرده است
42 بازدید
مصاحبه کننده : شبستان
نحوه تهیه : فردی
تاریخ نشر : Aug 26 2011 12:00AM
تعداد شرکت کننده : 0
آدرس اینترنتی