جامعه بايد نسبت به امر به معروف احساس مسئوليت كند
48 بازدید
مصاحبه کننده : فارس
نحوه تهیه : فردی
تاریخ نشر : Dec 7 2010 12:00AM
تعداد شرکت کننده : 0
آدرس اینترنتی