قربانی موضوع مورد تاکید همه ادیان توحیدی است
46 بازدید
موضوع: ادیان و مذاهب
مصاحبه کننده : مهر نیوز
نحوه تهیه : فردی
تعداد شرکت کننده : 0
آدرس اینترنتی